Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Pieniądze na założenie lub rozwój firmy w ARiMR.

Pieniądze na założenie lub rozwój firmy w ARiMR.

Do 300 000 złotych na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich! Nabór wniosków od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nabór wniosków od 26 września do 7 października 2011 r.

Mikroprzedsiębiorczość – nabór wniosków

 

W terminie od 26 września do 7 października br. odbędzie się kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach PROW 2007-2013.
 
Cel działania

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Wsparcie udzielane w ramach ww. działania ma przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, dlatego też wspierane inwestycje powinny uzasadniać liczbę miejsc pracy deklarowanych przez wnioskodawcę do utworzenia.

 
Beneficjent

Beneficjentami przedmiotowego działania są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podejmujący lub prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorcy.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu jako mikroprzedsiębiorca działalność w zakresie:

– określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, podlegającą przepisom o swobodzie działalności gospodarczej albo przepisom o systemie oświaty albo

– wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

b) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

c) jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia,

d) nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

e) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów Unii Europejskiej,

f) w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej lub

– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

g) w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej lub

– miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

 
Działalności objęte wsparciem:

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwijania działalności w szczególności zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych, usług komunalnych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy wykaz wspieranych działalności gospodarczych określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 17 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.). Jest to bardzo szeroki katalog działalności obejmujący ok. 400 pozycji, określonych kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się w szczególności koszty:

1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

3) zagospodarowania terenu;

4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej;

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:

a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe.

Pomoc udzielana w ramach tego działania ma status pomocy de minimis. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową tym zakresie na działalność sklasyfikowaną pod kodem PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.

 
Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m. in.:

    podatku od towarów i usług (VAT),
    nabycia rzeczy używanych,
    nabycia nieruchomości,
    budowy budynków mieszkalnych.

 
Forma i wysokość pomocy

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji

Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł.

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Limity wsparcia wynoszą, przy utworzeniu i utrzymaniu co najmniej:

a) 1 i mniej niż 2 miejsc pracy - 100 000 zł,

b) 2 i mniej niż 3 miejsc pracy – 200 000 zł,

c) 3 miejsc pracy – 300 000 zł.

 

Składając wniosek o przyznanie pomocy można jednocześnie wnioskować o zaliczkę na realizację operacji – do 50% kwoty pomocy, przy zabezpieczeniu gwarancją bankową lub równoważnym zabezpieczeniem obejmującym 110% kwoty zaliczki.

Budżet działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynosi 1 023 583 600 euro. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udostępniony jest w podziale na województwa cały budżet działania. Kryteria i zasady podziału środków pomiędzy województwa w ramach omawianego działania zostały dokonane w oparciu o liczbę ludności wiejskiej i ludności miast do 5 tys. mieszkańców.

 
Tryb ubiegania się o pomoc

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście, albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

Agencja rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy w terminie 5 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przyznawania pomocy w danym województwie, ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.

Ustalanie kolejności przyznawania pomocy odbywa się przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. Ze względu na cele działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” założono, że pomoc w pierwszej kolejności będzie kierowana do przedsiębiorców, którzy podejmują bądź rozwijają działalność na obszarach charakteryzujących się wysokim bezrobociem, w gminach o niskim dochodzie podatkowym oraz planują utworzyć większą liczbę miejsc pracy.

 

Z tego względu główne kryteria oceny to:

    stopa bezrobocia w powiecie,
    dochód podatkowy gminy,
    liczba planowanych do utworzenia miejsc pracy przeliczonych na pełne etaty średnioroczne.

 
Umowa

Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Agencję. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl. Umowa zawiera między innymi postanowienia dotyczące:

1) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat;

2) utrzymania utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 2 lata;

3) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;

4) ograniczeń lub warunków w zakresie:

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą

- przez 5 lat.

 
Stan realizacji

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” odbyły się dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy. W 2009 r. zostało złożonych 4 983 wniosków na kwotę ponad 800 mln złotych. Natomiast w naborze w 2010 r. złożono 10 540 wniosków na kwotę ponad 2 mld złotych. Według stanu na dzień 9 września br. zawarto 5 505 umów przyznania pomocy na kwotę ok. 845 mln złotych. Proces weryfikacji wniosków złożonych w 2010 r. ciągle trwa.

 

Poniżej ulotka.


26

WRZ

2011

787

razy

czytano