Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie Nr XII /2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 listopada 2007 roku.

Postanowienie Nr XII /2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 listopada 2007 roku.

w sprawie: zwołania XII sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.z 2001r,Dz.U.Nr 142,poz.1591 ze zm/-p o s t a n a w i a m:

I. Zwołać na dzień 10 grudnia 2007r, o godzinie 9.00 w sali narad UMiG Żarki XII sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym,proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2008 r
 7. Uchwalenie zmian w planie finansowym ZUK Żarki
 8. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r
 9. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010
 10. Uchwalenie budżetu gminy Żarki na 2008 r
 11. Sprawy różne,bieżące
 12. Interpelacje i wnioski
 13. Zamknięcie obrad X sesji.-

30

LIS

2007

1222

razy

czytano