Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zarządzenie nr 65/2014

Zarządzenie nr 65/2014

Zarządzenie nr 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 11 ust l i ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXV/241/2013 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku

zarządzam co następuje:
 

                                                                            §1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Żarki.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

                                                                        §2.
Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
3)    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki 

                                                                       §3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowemu.

                                                                        §4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

25

LIP

2014

1473

razy

czytano