Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr RGKOŚrH/763/06/08 z dnia 19.05.2008r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr RGKOŚrH/763/06/08 z dnia 19.05.2008r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dn. 14.06.1960r Kodeks Postępowania
Administracyjnego / Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami /

Zawiadamiam

  • że w dniu 19.05.2008r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn.:budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic Kopernika , Chabrów , Chryzantem , przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach.
     oraz
  • budowa i przebudowie ciągu drogowego ulic Kopernika , Chabrów , Chryzantem , przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach – sieć uzupełniająca – ul. Serwin

tutejszy urząd zwrócił się do Starosty Myszkowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanej przez Gminę Żarki inwestycji . W przypadku stanowiska opiniujących opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla powyższego przedsięwzięcia, również o określenie jego zakresu.
W oparciu o art. 35 § 5 k.p.a. w związku z art.48 ust. 2 ww. ustawy Prawo ochrony
środowiska do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych na wyrażenie ww. opinii.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń  na terenie miasta w miejscu planowanego przedsięwzięcia  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i gminy w Żarkach .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

23

MAJ

2008

1262

razy

czytano