Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 28 czerwiec 2011, godz. 10.00

Sesja Rady Miejskiej - 28 czerwiec 2011, godz. 10.00

Zapraszam do wzięcia udziału w IX sesji Rady Miejskiej w Żarkach w dniu  28 czerwca  2011 r.  godz.10.00 w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad :    
1-5 Punkty regulaminowe
6. Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy Żarki za 2010 r:
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych objętych "Programem usuwania i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Żarki na lata 2011-2032".
9. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
10. Uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2011-2018
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Żarkach
12. Uchwalenie Statutu MGOK w Żarkach
13.Podjęcie uchwały w sprawie  zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku kasztanowiec biały ,rosnącego w Żarkach na działce nr geodez.2211/plac kościelny/.
14. Powołanie Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015
15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami w latach 2009-2010
17. Interpelacje i wnioski radnych
18. Sprawy różne,bieżące
19. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Żarkach    


Żarki,dnia 21.06.2011r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej mgr Stanisława Nowak


 

22

CZE

2011

983

razy

czytano